شرکت بازرگانی کارا تجارت گیسوم  به عنوان نماینده رسمی شرکت (( Schear )) آلمان  در زمینه تولید  روغنهای  صنعتی
  (Industrial Synthetic Gear Oil, Compressor Oil & Turbine Oil)   در ایران میباشد. ازجمله محصولات کمپانی Schear Germany به شرح ذیل میباشد:​​​​​​​

Schear Industrial Synthetic Gear Oil 150
Schear Industrial Synthetic Gear Oil 220
Schear Industrial Synthetic Gear Oil 320
Schear Industrial Synthetic Gear Oil 460
 Schear Fully Synthetic Compressor Oil 32
 Schear Fully Synthetic Compressor Oil 46
 Schear Fully Synthetic Compressor Oil 68
Schear Turbine Oil 32
 ​​​​​​​